דפים:
1 
כרך שמיני: חוג המקובלים בגירונה

פרק ראשון: חוג גירונה – דמותו ההיסטורית

א. מעמדם של מקובלי גירונה בתרבות זמנם
ב. יצירתם הספרותית של מקובלי גירונה
ג. הרמב"ן
ד. ר' יונה גירונדי
ה. המקורות, מקור הסמכות ומעמדה של תורת הסוד
ו. השאלה המיתודית – יחידת היסוד ההיסטורית

פרק שני: הרמב"ם – בעל סוד? מקובל? מיסטיקן?

א. סוד ואזוטריקה
ב. מקובל?
ג. מיסטיקן?

פרק שלישי: מקובלי גירונה והפולמוס על כתבי הרמב"ם

א. בצילו של הנשר הגדול
ב. הפולמוס על תורת הרמב"ם
ג. הפולמוס וחלקם של מקובלי גירונה במהלכו
ד. איגרת הרמב"ן – "בטרם אענה אני שוגג"
ה. תורת הקבלה והפולמוס בספר "עשר השמים" לר' יעקב בן ששת
ו. אגרות הרמב"ן בפרשת הפסילה של משפחתו
ז. האם הקבלה היא ריאקציה לרציונאליזם?
ח. בין תורת הריבוד האלוהות לתורת הספירות

פרק רביעי: משנתו הקבלית של ר' עזרא מגירונה

א. פרשנות על דרך הסוד – הקדמת ר' עזרא לפירוש שיר השירים
ב. משל ונמשל, נגלה ונסתר
ג. סודות מעשה בראשית
ד. טעמי המצוות
ה. השם המפורש ובעיית ההתגלות – אגרות ר' עזרא לר' אברהם

פרק חמישי: אמונה וכפירה במשנתו של ר' עזריאל

א. הבורא יש מאין
ב. סוגי הכפירה
ג. אמונותיהם של המינים
ד. שער האמונה

פרק שישי: "שער השואל" לר' עזריאל

א. תורת הקבלה ב"דרך השכל"
ב. תורת הספירות מחוייבת מכוח ההיגיון
ג. תורת הספירות בכתובים ובמדרשים
ד. כינויי הספירות בפסוקי המקרא

פרק שביעי: האלוהות, העולמות, ההיסטוריה וההתגלות – אגרתו של ר' עזריאל לבורגוס

א. האלוהות וכוחותיה
ב. האלוהות, האדם והחטא
ג. מן החטא אל הגאולה
ד. גאולה, נבואה והתעלותו של האדם

פרק שמיני: פירושי האגדות לר' עזרא ולר' עזריאל

א. אופיו של פירוש האגדות לר' עזרא
ב. מעמדם של ספר הבהיר וספר יצירה
ג. סוד "אמן"
ד. המידות האלוהיות ומעשה בראשית
ה. מעשה בראשית בפירוש האגדות
ו. האור והמים
ז. הנבואה
ח. קדמות התורה ומשמעות הזמן

פרק תשיעי: פירושי התפילות וסוד הקורבנות

א. מעמדו ההיסטורי של פירוש התפילות לר' עזריאל
ב. סוד התפילה לר' אברהם חזן
ג. דרכי התפילה לר' עזריאל
ד. פירוש התפילות לר' יהודה בן יקר
ה. פירוש הקדושה לר' עזריאל
ו. סוד הקורבנות לר' עזריאל על רקע הפולמוס על הפילוסופיה
ז. משמעותו של הקרבן
ח. הקרבנות ועולם הספירות האלוהיות
ט. תפיסת הדביקות בחוג גירונה – לתולדות המחקר
י. סוד הדביקות

פרק עשירי: תורת הרע – ר' עזרא, ר' עזריאל והרמב"ן, ותורת השמיטות

א. סוד עץ הדעת
ב. מקור הרע במשעה בראשית
ג. הרמב"ן – סמאל, שדים, כשפים ותורת הרע
ד. בעיית תורת השמיטות
ה. סוד העיבור

פרק אחד-עשר: פירושי ספר יצירה של מקובלי גירונה

א. פירושו של ר' עזרא (או ר' עזריאל)
ב. תיאור הספירות והשתלשלותן
ג. פירוש ספר יצירה לרמב"ן
ד. מערכת הספירות לפי פירוש הרמב"ן

פרק שנים עשר: מסודות הרמב"ן בפירושו על התורה

א. תפיסת התורה ואופיו של הפירוש
ב. התורה ושמות האל
ג. תורת הסוד בפירוש התורה
ד. מעשה בראשית
ה. "נוסח קודם" של פירוש הרמב"ן למעשה בראשית
ו. הפולמוס על משמעות השם
ז. ראשית העולם ואחריתו בדרשת הרמב"ן על קהלת
ח. הוכחת חידוש העולם בדרשה "תורת ה' תמימה"
ט. הקבלה בפירושי הרמב"ן לספר איוב

פרק שלושה עשר: האסכטולוגיה – שער הגמול לרמב"ן

א. תורת עולם הנשמות
ב. שכר ועונש – השלבים בתהליך ומעמדו של הגיהנם
ג. שכר הצדיקים בעולם הנשמות
ד. יום הדין והעולם הבא
ה. התעלות, השגה ודביקות
ו. הפולמוס על תחיית המתים
ז. חישוב הקץ – פירוש הרמב"ן לספר דניאל

פרק ארבעה עשר: סודות מעשה בראשית בדורו של הרמב"ן – ר' יעקב בן ששת, ר' יוסף בן שמואל ור' ברזילי

א. ספר משיב דברים נכוחים – הפולמוס נגד המתפלספים
ב. מעשה בראשית
ג. הבריאה ושאלת החומר הקדמון
ד. יקוו המים – הבריאה, הטבע והנס
ה. סוד מעשה בראשית לר' יוסף בן שמואל
ו. פירוש הספירות לר' ברזילי מגירונה

פרק חמישה עשר: קבלה ומוסר – ספר האמונה והבטחון

א. החיבור ומעמדו בתולדות תורת הסוד
ב. היסודות הקבליים וכוונת התפילה
ג. האדם, האלוהות ומשמעות המצוות

פרק שישה-עשר: אחרי הרמב"ן

דפים:
1 
 
פרופ' יוסף דן | מהלך חיים | רשימת פרסומים | רשימת הספרים | תורת הסוד | צרו קשר English