דפים:
1 
כרך שישי: תוכן העניינים
ר' אלעזר מוורמס וחוגו
בעלי הסוד האחרים


פרק שישה עשר: ספר סודי רזייא לר' אלעזר מוורמס: מעשה בראשית וספר יצירה

א. מעמדו של ספר סודי רזייא בתולדות תורת הסוד
ב. סוד מעשה בראשית: ספר אלפא ביתא
ג. סוד מעשה בראשית: תהליך הבריאה
ד. הבריאה באות ה'
ה. פירוש ספר יצירה
ו. בריאת העולם על פי ספר יצירה
ז. מעשה הגולם בפירוש ספר יצירה

פרק שבעה עשר: סוד המרכבה ופירושי המרכבה לר' אלעזר

א. המלאכים במרכבה העליונה
ב. הלכות כסא הכבוד
ג. הלכות הכבוד
ד. הלכות הדיבור והנבואה
ה. אלעז"ר וסוד החשמל
ו. פירושים למרכבת יחזקאל בעקבות ר' אלעזר מוורמס

פרק שמונה עשר: ספר השם לר' אלעזר

א. ספר השם וטקס מסירת השם
ב. הוי"ה והוויות
ג. "אהיה אשר אהיה" – התגלות השם למשה ולישראל
ד. הסודות שבשם והשמות הסודיים
ה. משם הוי"ה לשם בן מ"ב אותיות
ו. שם מ"ב ואבן השתיה
ז. שם של ע"ב אותיות

פרק תשעה עשר: תורת הנפש של ר' אלעזר

א. פתיחת הספר ועקרונות יסוד
ב. הנפש והעולם העליון
ג. הדעת שבאדם
ד. היצרים ותכלית בריאת העולם
ה. צלם, מזל, דמות ודעת
ו. החלום ופתרונו
ז. חזיון החלום וחזיון הנבואה
ח. הנשמה, הגוף והכבוד האלוהי
ט. "ריח הגוף וריח הדמות"
י. שאלותיו של ר' שמואל בר' קלונימוס

פרק עשרים: ספר שערי הסוד הייחוד והאמונה לר' אלעזר

א. הספר, תולדותיו והשפעתו
ב. הרחקת הגשמות מדמות הבורא
ג. הכוח המתגלה: הכבוד-השכינה
ד. כוונת התפילה
נספח: תפילה לר' אלעזר

פרק עשרים ואחד: ממשיכיהם של בעלי הסוד מחוג משפחת קלונימוס

א. בעיית ההתגלות, התפילה והפיוט לאחר "סודי רזייא"
ב. ר' שמואל בר' קלונימוס חרזן ו"ספר שקוד"
ג. ספר ערוגת הבושם לר' אברהם בר' עזריאל
ד. סוד הייחוד מחוגו של ר' משה נינו של ר' יהודה החסיד
ה. ר' יצחק בר' משה אור זרוע
ו. פירוש ספר יצירה לתלמידו של ר' אלעזר הדרשן

פרק עשרים ושתים: ברייתא דיוסף בן עוזיאל וחוג הכרוב המיוחד

א. סוד ופסבדו-אפיגראפיה
ב. ב. ברייתא דיוסף בן עוזיאל
ג. "אלפא ביתא בייחוד הבורא"
ד. פסק היראה והאמונה
ה. פירוש ספר יצירה המיוחס לרב סעדיה גאון
ו. מעשה הגולם
ז. "הספרייה הסודית"

פרק עשרים ושלושה: ספר סוד הסודות לר' אלחנן בן יקר

א. ר' אלחנן וכתביו
ב. פשר מעשה בראשית
ג. הברייתא דיוסף בן עוזיאל בנוסחו של ר' אלחנן
ד. פירושיו של ר' אלחנן לספר יצירה

פרק עשרים וארבעה: ספר החיים

א. מבנה הספר ותכליתו
ב. כוחו של המספר עשרה
ג. ההתגלות הנבואית
ד. ההשגחה האלוהית ו"כח טבע הבריאה"
ה. תורת הנשמה
ו. הנפילים, הנשמה והמלאכים
ז. סוד החלום, החזיון והחוויה המיסטית

פרק עשרים וחמישה: ספר הנבון

א. הספר ומקורותיו
ב. המקורות התלמודיים: כוונת קריאת שמע
ג. רב סעדיה ותורת הכבוד
ד. פירוש שיעור קומה

פרק עשרים ושישה: פרשני ספרות ההיכלות והשמות הקדושים

א. פירושי האדרת והאמונה
ב. ספר החשק על שבעים שמות של מטטרון
ג. פירוש הבדלה דר' עקיבא
ד. הקדמת ר' משה עזריאל לפירוש ספר הקומה
ה. פירושי שם של מ"ב אותיות ור' נחמיה הנביא

פרק עשרים ושבעה: ספר המשכיל

א. הבעייה: הספיריטואליזציה של ההלכה
ב. ספר המשכיל, אופיו ומבנהו
ג. ג. זיהוי האויר והאלוהות
ד. הבורא, "האויר הנפלא"
ה. נספח: חישוב הקץ בספר המשכיל

פרק עשרים ושמונה: סיכום: מורשתם של בעלי הסוד באשכנז

א. בין אשכנז לספרד
ב. רעיונות יסוד
ג. רישומם של שערי החכמה
ד. פרשנות התפילה ופירושי התורה
דפים:
1 
 
פרופ' יוסף דן | מהלך חיים | רשימת פרסומים | רשימת הספרים | תורת הסוד | צרו קשר English