דפים:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
תשס"ז / 2007
561.
'החברה הדתית נוכח החילון והמודרניות', זמן יהודי חדש: תרבות יהודית בעידן חילוני – מבט אנציקלופדי ב, תל אביב: כתר וספרית פוזן לתרבות יהודית 2007, עמ' 170-166.
562.
'בעיני חרדים: חילוניות וכפירה', זמן יהודי חדש: תרבות יהודית בעידן חילוני – מבט אנציקלופדי ב, תל אביב: כתר וספרית פוזן לתרבות יהודית 2007, עמ' 189-189.
563.
'המשבר השבתאי והשפעתו על היחס למודרנה', זמן יהודי חדש: תרבות יהודית בעידן חילוני – מבט אנציקלופדי ב, תל אביב: כתר וספרית פוזן לתרבות יהודית 2007, עמ' 191-189.
564.
'כיצד השפיע האנונימוס ממגנצא על גירוש ספרד', הארץ: תרבות וספרות, 1.4.07
565.
Die Kabbala, Eine kliene Einfuehrung Translator: Christian Wiese, Stutgart: Reclam 2007
תשס"ח / 2008
566.
'גרשם שלום וחידת ספר הבהיר', דברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, ט, 4 (תשס"ח), עמ' 120-87.
567.
'עשרת הרוגי מלכות: מרטירולוגיה ומיסטיקה', מנחה למנחם: קובץ מאמרים לכבוד הרב מנחם הכהן, עורכים: חנה עמית, אביעד הכהן, חיים באר, ירושלים: הקיבוץ המאוחד תשס"ח, עמ' 390-367.
568.
Introduction to: Isaiah Tishby, Messianic Mysticism: Moses Hayim Luzzatto and the Padua School, Oxford: Littman Library 2008, pp. xi-xxv.
569.
The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, New Haven and London: Yale University Press 2008, vol. I : - 'Hasidism: Teachings and Literature', pp. 670-673; - 'Horowitz, Family', pp. 754-756; vol. II: - 'Yehudah Leib ben Bezalel (MaHaRaL)', pp. 2049-2050.
תשס"ט / 2009
570.
תולדות תורת הסוד העברית: העת העתיקה א-ג, ירושלים: מרכז זלמן שזר תשס"ט.
571.
תולדות תורת הסוד העברית: ימי הביניים ד, ירושלים: מרכז זלמן שזר תשס"ט.
572.
תורת הכאוס ומדע ההיסטוריה - קובץ מאמרים, תל אביב: כנרת זמורה ביתן דביר תשס"ט
573.
תולדות תורת הסוד העברית כרכים א-ג: העת העתיקה, ירושלים: מרכז שז"ר תשס"ט
574.
תולדות תורת הסוד העברית כרך ד: ימי הביניים, תקופת הגאונים
575.
"ראשיתה של הפזורה הספרדית וראשיתה של התפיסה הלאומית היהודית לאחר הגירוש", שורשים במזרח, קבצים לחקר התנועה הציונית והחלוצית בקהילות ספרד והאסלאם ה, עורך יצחק גרשון, יד טבנקין, עמ' 15-28
576.
"Origins of Rabbinic Martyrology: Rabbi Akibah, the Song of Songs and Hekhalot Mysticism" AJS Perspectives, Spring 2009, pp. 14-16
תש"ע / 2010
577.
על גרשם שלום: תריסר מאמרים. ירושלים: מרכז זלמן שזר תש"ע
578.
"Messianic Movements in the Period of the Crusades," in With Letters of Light: Studies in the Dead Sea Scrolls, Early Jewish Apocalypticism, Magic, and Mysticism in Honor of Rachel Elior. Ed. by Daphna V. Arbel and Andrei A. Orlov. Berlin, Walter de Gruyter, pp. 285-298.
תשע"א / 2011
579.
תולדות תורת הסוד העברית כרך ה, בעלי הסוד באשכנז: חוג משפחת קלונימוס, ירושלים: תרכז שזר תשע"א
580.
תולדות תורת הסוד העברית כרך ו, בעלי הסוד באשכנז: ר' אלעזר מוורמס ובני דורו, ירושלים: מרכז שזר תשע"א.
דפים:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 
פרופ' יוסף דן | מהלך חיים | רשימת פרסומים | רשימת הספרים | תורת הסוד | צרו קשר English