דפים:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
תשס"א / 2001
501.
'Medieval Jewish Influences on Renaissance Concepts of Harmonia Mundi', Aries: Journal for the Study of Western Esotericism I (2001), pp. 135-152
502.
Religion in Geschichte und Gegenwart vol. 4, ed. Hans Dieter Betz, Don S. Browning, Bernd Janowski and Eberhard Jungel, Tubingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 2001: –'Ibn Daud (ben David), Abraham', pp. 3; -'Isaak ben Abraham (der Blinde)', pp. 242-243; -'Isaak ha-Kohen (von Kastilien)', pp. 243; -'Israel von Ryzhin', pp. 313; -'Israeli Isaak ben Solomon', pp. 313; -'Jakob Isaak ha-Choseh ("der Seher") von Lublin', pp. 356; -'Jakob Joseph von Polonoi', pp. 356-357; -'Jechiel ben Jekutiel von Rom', pp. 396; -'Jehuda he-Chasid (Jehuda ben Samuel von Regensburg)', pp. 399; -'Jerusalem (Religiose und Politische Situation der Gegenwart)', pp. 440-442; -'Kabbala (Judische Kabbala)', pp. 726-727; -'Kabbala (Christliche Kabbala)', pp. 727; -'Kalonymus (Familie)', pp. 757; -'Karo Joseph ben Ephraim', pp. 826
תשס"ב / 2002
503.
The Heart and the Fountain: An Anthology of Jewish Mystical Experiences, New York: Oxford University Press 2002
504.
'אלף שנים של הפנמה והחצנה בהגות הדתית היהודית', תהפוכות ותמורות: אלף שנים בחיי עם ישראל, עורך: ישראל לוין, ירושלים: מרכז דינור תשס"ב, עמ' 54-41.
505.
'פרופסור בודד לוחם נגד משיחיות שקר ועבודה זרה בחב"ד ב': השתיקה הרועמת של הממסד החרדי', הארץ; תרבות וספרות, 18.1.2002, עמ' 15.
506.
'פרופסור בודד לוחם נגד משיחיות שקר ועבודה זרה בחב"ד', הארץ; תרבות וספרות, 4.1.2002, עמ' 13
507.
'גאולתו של ירחמאל', הארץ; מוסף ספרים, 27.3.2002, עמ' 26.
508.
'ראשית דרכו של גרשם שלום באוניברסיטה העברית: שתי תמיהות', הארץ; תרבות וספרות, 2.4.2002, עמ' 2.
509.
'"ילדיו" היהודיים של מרטין היידגר', הארץ; תרבות וספרות, 6.9.2002, עמ' 6.
510.
'Rabbi Nahman’s Third beggar', History and Literature: New Readings of Jewish Texts in Honor of Arnold J. Band, eds. William Cutter and David C. Jacobson, Providence RI: Brown University 2002, pp. 41-53
511.
'למה הגנוסטיקאיות מפריסות פרסה; על "באודולינו" לאומברטו אקו', הארץ; תרבות וספרות, 20.12.2002, עמ' 1.
512.
'The Narratives of Medieval Jewish History', The Oxford Handbook of Jewish Studies, ed. Martin Goodman, New York and Oxford: Oxford University Press 2002, pp. 141-152
513.
'The Mystical Denial of Language', Revelation, Reason and Faith, Essays in Honor of Truman G. Madsen, eds. Donald W. Parry, Daniel C. Peterson and Stephen D. Ricks, Utah: Brigham Young University 2002, pp. 543-563
514.
Religion in Geschichte und Gegenwart vol. 5, ed. Hans Dieter Betz, Don S. Browning, Bernd Janowski and Eberhard Jungel, Tubingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 2002: –'Land Israel (Mittelalter und Neuzeit)', pp. 57-58; -'Levi ben Gerson (RaLBaG)', pp. 295; -'Lubawitsch', pp. 533-534; -'Luria Isaak', pp. 555; -'Luzzatto Mose Chajim', pp. 624; -'Magid', pp. 660-661; -'Martyrer (Judentum: Mittelalter und Neuzeit)', pp. 869-871; -'Messianismus (Judentum: Mittelalter und Neuzeit)', pp. 1148-1150; -'Mystic (Judische: Mittelalter bis Neuzeit)', pp. 1657-1659
515.
'Afraid to Say They've Strayed', Haaretz, English Edition, 4.1.2002, p. B8
תשס"ג / 2003
516.
חסידות אשכנז בתולדות המחשבה היהודית, יחידות 1-2, תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה 2003. (תרגום לרוסית)
517.
'קדושת הלשון והצורה', גבולות של קדושה בחברה בהגות ובאמנות, עורכים: אמילי בילסקי ואביגדור שנאן, ירושלים: כתר 2003, עמ' 81-74.
518.
'מאפיינים כיתתיים במיסטיקה העברית הקדומה', דעת 50 – 52 (תשס"ג), עמ' 34-13.
519.
'ראשיתה של הפזורה הספרדית וראשיתה של התפיסה הלאומית היהודית לאחר הגירוש', שורשים במזרח ה' (תשס"ג), עמ' 28-15.
520.
'יהדות לא לחרדים בלבד', הארץ; תרבות וספרות, 30.3.2003, עמ' ב2.
דפים:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 
פרופ' יוסף דן | מהלך חיים | רשימת פרסומים | רשימת הספרים | תורת הסוד | צרו קשר English