דפים:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
תשנ"ט / 1999
481.
'The Book of Divine Glory by Rabbi Judah of Regensburg', Studies in Jewish Manuscripts, eds. Joseph Dan and Klaus Herrmann, Tubingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1999, pp. 1- 18
482.
'The Jewish State: The Next Fifty Years', (Symposium), Azure 6 (1999), pp. 61-64
483.
'Scholem Gershom', Theologische Realenzyklopaedie Band XXX, Berlin: Walter de Gruyter 1999, pp. 370-374
484.
Religion in Geschichte und Gegenwart vol. 2, ed. Hans Dieter Betz, Don S. Browning, Bernd Janowski and Eberhard Jungel, Tubingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1999: –'Chassidische Erzahlungen', pp. 123; -'Chassidismus', pp. 123-125; 'Chassidismus Ashkenasischer', pp. 125-126; -'Cordovero Moses', pp. 460-461; -'David (Mittelalter und Neuzeit)', pp. 599; -'De Leon Moses ben Shem Tov', pp. 604; -'De Vidas Elijahu', pp. 606; -'Delmedigo Elijahu', pp. 643; -'Devequt', pp. 775; -'Donnolo Shabbatai ben Abraham', pp. 943; -'Dov Baer von Mezeritch', pp. 961; -'Eleazar ben Judah von Worms', pp. 1192; -'Elimelech von Lizhensk', pp. 1216; -'Elijahu ben Shlomo Salman der Gaon von Wilna', pp. 1216; -'Ethik (Mittelalter und Neuzeit)', pp. 1611; -'Exempla', pp. 1804-1805
485.
'The New Age' is Nothing New', Haaretz, English Edition, 31.3.1999, pp. B6
486.
Modernity's Phrrhic Victory', Haaretz, English Edition, 24.9.1999, pp. B8; B10
תש"ס / 2000
487.
אפוקליפסה אז ועכשיו, תל אביב: ידיעות אחרונות, ספרי חמד 2000.
488.
'כפל הפנים של המשיחיות בחסידות', במעגלי חסידים: קובץ מחקרים לזכרו של פרופ' מרדכי וילנסקי, עורכים: עמנואל אטקס, דוד אסף, ישראל ברטל ואלחנן ריינר, ירושלים: מוסד ביאליק תש"ס, עמ' 315-299.
489.
'לחיות חיים יהודיים בלשון האמריקאית', הארץ; תרבות וספרות, 18.8.2000, עמ' 14.
490.
'האם הקיץ הקץ על הדת הגנוסטית', הארץ; תרבות וספרות, 8.6.2000, עמ' 3.
491.
'Juedische Studien ohne Gewiueheiten', Wissenschaft vom Judentum: Ann?herungen an den Holocaust, eds. Michael Brenner und Stefan Rohrbacher, Gottingen: Vandenhoeck und Ruprecht 2000, pp. 58-69
492.
'Hebrew Ethical Literature and Via Mystica', Experience et ecriture Mystiques dans les religions du Livre, eds. Paul Fenton and Roland Goetschel, Leiden: Brill 2000, pp. 77- 88
493.
'Revealing the Mystery of the World: The Beginning of Jewish Mysticism', Translation to Russian of the Study Published by Brown University no. 2, in the Journal of the Center for Jewish Studies and Jewish Civilization 21 (2000), Moscow, pp. 211-244
494.
Teologische Realenzyklopaedie Band XXXI, Berlin: Walter de Gruyter 2000: 'Sprache, Judentum (V)', pp. 760-765
495.
Religion in Geschichte und Gegenwart vol. 3, ed. Hans Dieter Betz, Don S. Browning, Bernd Janowski and Eberhard Jungel, Tubingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 2000: –'Falaquera Shem Tov ben Josef', pp. 14; -'Gershom ben Jehada Me'or ha-Gola', pp. 759; -'Gottesfurcht (Judentum: Mittelalter und Neuzeit)', pp. 1217-1218; -'Hagiographie (Judentum: Mittelalterliches und Neuzeitliches)', pp. 1380-1381
496.
'A Jewish Life in the American Tongue', Haaretz, English Edition, 18.8.2000, p. B9
תשס"א / 2001
497.
'הספרות האפוקליפטית בין יהדות לנצרות', מלחמת גוג ומגוג: משיחיות ואפוקליפסה ביהדות בעבר ובימינו, עורכים: דוד אריאל-יואל, מיה ליבוביץ ואחרים, תל אביב: ידיעות אחרונות, ספרי חמד 2001, עמ' 31-11.
498.
'החסידות: המאה השלישית', צדיק ועדה: היבטים היסטוריים וחברתיים בחקר החסידות, עורך: דוד אסף, ירושלים: מרכז זלמן שזר תשס"א, עמ' 65-52.
499.
'מלך החורף ומלך המשיח', החלום ושברו, התנועה השבתאית ושלוחותיה: משיחיות, שבתאות ופראנקיזם, (= מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ט"ז), עורכת: רחל אליאור, ירושלים תשס"א, עמ' 52-23.
500.
Nachwort to: Gershom Scholem, Ursprung und Anfange der kabbala, 2 Auflage, Berlin-New York: Walter de Gruyter 2001, pp. 435-452
דפים:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 
פרופ' יוסף דן | מהלך חיים | רשימת פרסומים | רשימת הספרים | תורת הסוד | צרו קשר English