דפים:
1 
1.
The Encyclopedia of Judaism, ed. Geoffrey Wigoder, New York: Macmillan 1989: -'Abulafia'; -'Bahir'; -'Eleazar of Worms'; -'Hasidei Ashkenaz'; -'Hekhalot'; -'Isaac Luria'; -'Judah the Pious'; -'Merkavah Mysticism'; -'Moses de Leon'; -'Mysticism Jewish'; -'Sefer Yezira'; -'Sefirot'; -'Transmigration of Souls'; -'Zohar'
2.
האנציקלופדיה העברית י"ט, ירושלים – תל אביב: חברה להוצאת אנציקלופדיות בע"מ תשכ"ח: –'יד, חכמת היד', עמ' 153-152; -'ר' יהודה בן שמואל החסיד', עמ' 185-183; -'יוסף דילה ריינה', עמ' 693-692; -'יעבץ, יוסף', עמ' 988-987.
3.
האנציקלופדיה העברית כ"א, ירושלים – תל אביב: חברה להוצאת אנציקלופדיות בע"מ תשכ"ט: 'לוצטו, משה חיים (רמח"ל)', עמ' 522-518.
4.
האנציקלופדיה העברית כ"ב, ירושלים – תל אביב: חברה להוצאת אנציקלופדיות בע"מ תש"ל: –'מגיד (בקבלה)', עמ' 140-139; -'מגיד (דרשן)', עמ' 141-140; -'מוסר, ספרות המוסר', עמ' 625-620.
5.
האנציקלופדיה העברית כ', ירושלים – תל אביב: חברה להוצאת אנציקלופדיות בע"מ תשל"א: –'ישו, תולדות ישו', עמ' 435; -'כשוף', עמ' 1093-1090.
6.
Encyclopaedia Judaica, Jerusalem- New York: Keter and Macmillan 1971: –'Aaron of Baghdad', vol. II, p. 21; -'Abraham, in Medieval Hebrew Literature', Ibid., pp. 121-122; -'Alexander The Great, in Medieval Hebrew Literature', Ibid., pp. 579-580; -'Allegory, in Talmudic and Medieval Literature', Ibid., pp. 643-644; -'Biographies and Autobiographies', vol. IV, pp. 1010-1012; -'Derashot ha-Ran', vol. V, pp. 1549-1550; -'Devekut', Ibid., pp. 1598-1600; -'Donnolo, Shabbetai, Theology', vol. VI, pp. 169-170; -'Eleazar ben Judah of Worms', Ibid., pp. 592-594; -'Eleazar ben Moses ha-Darshan', Ibid., p. 595; -'Elhanan ben Yaqar', Ibid., pp. 612-613; -'Elijah ben Solomon Abraham ha-Kohen of Smyrna', Ibid., pp. 649-650; -'Ethical Literature', Ibid., pp. 922-932; -'Exempla of the Rabbis', Ibid., p. 1020; -'Exemplum', Ibid., pp. 1020-1022; -'Fiction, Hebrew', Ibid., pp. 1261-1271; -'Gordon, Jekuthiel ben Leib', vol. VII, p. 797; -'Hagiography', Ibid., pp. 1116-1120; -'Hasidei Ashkenaz', Ibid., pp. 1377-1379; -'Hasidim, Sefer', Ibid., pp. 1388-1390; -'Homiletic Literature', vol. VIII, pp. 946-955; -'Israel Harif of Satanov', vol. IX, pp. 1061-1062; -'Jabez, Joseph ben Hayyim', Ibid., p. 1173; -'Jacob Koppel ben Moses of Mezhirech', vol. IX, p. 1231; -'Jagel, Abraham', Ibid., pp. 1267-1268; -'Joseph ben Uzziel', vol. X, pp. 238-239; -'Joseph Della Reina', Ibid., pp. 240-241; -'Judah ben Samuel he-Hasid', Ibid., p.352; -'Judah Loew ben Bezalel', (in part), Ibid., pp. 374-379; -'Kalonymus', Ibid., pp. 718-722; -'Kanah, book of', Ibid., pp. 733-734; -'Kranz, Jacob ben Wolf', Ibid., pp. 1239-1240; -'Letters and Letter writers', vol. XI, pp. 57-62; -'Luzzatto, Moses Hayyim', Ibid., pp. 599-604; -'Maggid, in Kabbalah', Ibid., pp. 699-701; -'Magic, in Medieval Hebrew Literature', Ibid., pp. 707-715; -'Mann, Abraham Aaron of Posnan', Ibid., p. 880; -'Menahem Ziyyoni', Ibid., pp. 1313-1314; -'Messiah, the Doctrine', Ibid., pp. 1412-1415; -'Mivhar ha-Peninim', vol. XII, pp. 163-164; -'Moscato, Judah ben Joseph', Ibid., pp. 357-358; -'Moses, Chronicles of', Ibid., p. 413; -'Musar Haskel', Ibid., p. 534; -'Nevuat ha-Yeled', Ibid., p. 1020; -'Orhot Hayyim', Ibid., pp. 1457-1458; -'Orhot Zaddikim', Ibid., pp. 1458-1460; -'Polemics and Polemical Literature, the Middle Ages', vol. XIII, pp. 791-795; -'Raziel, Book of', Ibid., pp. 1592-1593; -'Rossi, Azariah ben Moses dei', vol. XIV, pp. 315-318; -'Sacrifice, in the Kabbalah', Ibid., p. 615; -'Samuel ben Eliezer of kalwaria', Ibid., p. 807; -'Samuel ben Kalonymus he-Hasid', Ibid., p. 809; -'Sasportas, Jacob', Ibid., pp. 893-894; -'Sefer ha-Hayyim', Ibid., p. 1098; -'Sefer ha-Yashar', Ibid., p. 1099; -'Sefer Hukkei ha-Torah', Ibid., pp. 1099-1100; -'Segal, Israel ben Moses of Zamosc', Ibid., pp. 1106-1107; -'Shekhinah, in kabbalah', Ibid., pp. 1353-1354; -'Taku, Moses ben Hisdai', vol. XV, pp. 737-738; -'Tishby, Isaiah', Ibid., p. 1153; -'Toledot ha-Ari', Ibid., pp. 1207-1208; -'Toledot Yeshu', Ibid., pp. 1208-1209; -'Uzza and Azael', vol. XVI, p. 43; -'Visions, in Medieval Hebrew Literature', Ibid., pp. 167-170; -'Wills, Ethical', Ibid., pp. 530-532; -'Zerubbabel, Book of', Ibid., p. 1002
7.
האנציקלופדיה העברית כ"ג, ירושלים – תל אביב: חברה להוצאת אנציקלופדיות בע"מ תשל"ג: –'מיכאל', עמ' 163-161; -'מלאך (בחסידות אשכנז)', עמ' עמ' 523.
8.
האנציקלופדיה העברית כ"ה, ירושלים – תל אביב: חברה להוצאת אנציקלופדיות בע"מ תשל"ד: –'נפש (בספרות המוסר)', עמ' 313-312; -'סגוף, סגפנות (יה"ב)', עמ' 433.
9.
האנציקלופדיה העברית י"ז, ירושלים – תל אביב: חברה להוצאת אנציקלופדיות בע"מ תשכ"ה: –'חסידות, תורתה וספרותה' (יחד עם ישעיה תשבי), עמ' 821-769; -'חסידות אשכנז (התפשטותה)', עמ' 826-824.
10.
האנציקלופדיה העברית ל"ב, ירושלים – תל אביב: חברה להוצאת אנציקלופדיות בע"מ תשמ"א: –'ששפורטש, יעקב', עמ' 400-399; -'תשבי, ישעיה', עמ' 1101.
11.
Articles: -Taku Moses; -Temurah; -Teufel; -Tikkun; -Tosafot; -Tosafists; -Urbach Ephraim Elimelech; -Vorsehung; -Zaddik; -Zimzum; -Zohar, Religion in Geschichte und Gegenwart vol. 8, Tubingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) (in press)
12.
האנציקלופדיה העברית מילואים ג', ירושלים – תל אביב: חברה להוצאת אנציקלופדיות בע"מ תשנ"ה: –'היכלות והמרכבה, ספרות ה-', עמ' 321-314; -'חסידות', עמ' 419-412; -'חסידות אשכנז', עמ' 427-419; -'שלום, גרשם', עמ' 1001-999.
13.
The Oxford Dictionary of the Jewish Religion, eds. R. J. Zwi Werblowsky and Geoffrey Wigoder, New York: Oxford University Press 1997: -'Aharon ben Shemu'el of Baghdad'; -'Alphabet, Hebrew'; -'Azri'el of Gerona'; -'Ba`al Shem'; -'Della Reina, Yosef'; -'Dreams'; -'Ein Sof'; -'Elazar ben Yehudah of Worms'; -'Ethical Literature'; -'Ethics'; -'Golem'; -'Hasidei Ashkenaz'; -'Heikhalot'; -'Kabbalah'; -'Lilith'; -'Luria', -'Yitshaq'; -'Luzzatto, -Mosheh Hayyim'; -'Ma`aseh be-Re'shit'; -'Ma`aseh Merkavah'; -'Mazziq (see Demons)'; -'Metatron'; -'Michael'; -'Mysticism'; -'Samael'; -'Scholem, Gershom'; -'Sefer ha-Bahir'; -'Sefer ha-Razim'; -'Sefer Yetsirah'; -'Sitra Ahra'
14.
Religion in Geschichte und Gegenwart vol. 1, ed. Hans Dieter Betz, Don S. Browning, Bernd Janowski and Eberhard Jungel, Tubingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1998: -'Abrabanel Isaak ben Judah', pp. 69; -'Abraham, Judentum (Mittelalter)', pp. 75-76; -'Abraham berabbi Azriel', pp. 77; -'Abraham Maimuni', pp. 77-78; -'Abulafia Abraham', pp. 93; -'Adam Kadmon', pp. 108; -'Adret Salomo ben Abraham', pp. 125; -'Albo Joseph', pp. 271-272; -'Alcharisi Judah', pp. 274; -'Alemano Jochanan ben Isaak', pp. 281; -'Alphabetmystik\Buchstabenmystik', pp. 325-328; -'Anatoli Jacob ben Abba Mari', pp. 458; -'Antisemitismus\Antijudaismus, Definitionen und Probleme', pp. 556-557; -'Antisemitismus\Antijudaismus, Mittelalter und Fruhe Neuzeit', pp. 565-569; -'Apokalyptik, Judische Apokalyptik (Mittelalter und Neuzeit)', pp. 594; -'Apologetik, Judentum (Mittelalter biz Neuzeit)', pp. 613-614; -'Aramah Isaak ben Moses', pp. 676; -'Asikri Eleasar', pp. 829; -'Askese, Judentum (Mittelalter und Neuzeit)', pp. 840-841; -'Azriel von Girona', pp. 1030; -'Baal Shem Tov', pp. 1040; -'Bachja ben Asher', pp. 1051; -'Bachja ben Josef ibn Pakuda', pp. 1051-1052; -'Bahir, Sefer ha-Bahir', pp. 1063; -'Bar Chijja Abraham', pp. 1103; -'Bekehrung\Konversion, Judentum', pp. 1239-1240; -'Bekenntnis, Judentum (Mittelalter und Neuzeit)', pp. 1268-1269; -'Ben Gurion David', pp. 1288; -'Ben Israel Manasheh', pp. 1288-1289; -'Bibel, Judentum', pp. 1441-1443; -'Bose, das, Judentum', pp. 1709-1711; -'Bu?e, Judentum (Mittelalter und Neuzeit)', pp. 1907-1908
15.
Religion in Geschichte und Gegenwart vol. 2, ed. Hans Dieter Betz, Don S. Browning, Bernd Janowski and Eberhard Jungel, Tubingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1999: –'Chassidische Erzahlungen', pp. 123; -'Chassidismus', pp. 123-125; 'Chassidismus Ashkenasischer', pp. 125-126; -'Cordovero Moses', pp. 460-461; -'David (Mittelalter und Neuzeit)', pp. 599; -'De Leon Moses ben Shem Tov', pp. 604; -'De Vidas Elijahu', pp. 606; -'Delmedigo Elijahu', pp. 643; -'Devequt', pp. 775; -'Donnolo Shabbatai ben Abraham', pp. 943; -'Dov Baer von Mezeritch', pp. 961; -'Eleazar ben Judah von Worms', pp. 1192; -'Elimelech von Lizhensk', pp. 1216; -'Elijahu ben Shlomo Salman der Gaon von Wilna', pp. 1216; -'Ethik (Mittelalter und Neuzeit)', pp. 1611; -'Exempla', pp. 1804-1805
16.
Religion in Geschichte und Gegenwart vol. 3, ed. Hans Dieter Betz, Don S. Browning, Bernd Janowski and Eberhard Jungel, Tubingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 2000: –'Falaquera Shem Tov ben Josef', pp. 14; -'Gershom ben Jehada Me'or ha-Gola', pp. 759; -'Gottesfurcht (Judentum: Mittelalter und Neuzeit)', pp. 1217-1218; -'Hagiographie (Judentum: Mittelalterliches und Neuzeitliches)', pp. 1380-1381
17.
Religion in Geschichte und Gegenwart vol. 4, ed. Hans Dieter Betz, Don S. Browning, Bernd Janowski and Eberhard Jungel, Tubingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 2001: –'Ibn Daud (ben David), Abraham', pp. 3; -'Isaak ben Abraham (der Blinde)', pp. 242-243; -'Isaak ha-Kohen (von Kastilien)', pp. 243; -'Israel von Ryzhin', pp. 313; -'Israeli Isaak ben Solomon', pp. 313; -'Jakob Isaak ha-Choseh ("der Seher") von Lublin', pp. 356; -'Jakob Joseph von Polonoi', pp. 356-357; -'Jechiel ben Jekutiel von Rom', pp. 396; -'Jehuda he-Chasid (Jehuda ben Samuel von Regensburg)', pp. 399; -'Jerusalem (Religiose und Politische Situation der Gegenwart)', pp. 440-442; -'Kabbala (Judische Kabbala)', pp. 726-727; -'Kabbala (Christliche Kabbala)', pp. 727; -'Kalonymus (Familie)', pp. 757; -'Karo Joseph ben Ephraim', pp. 826
18.
Religion in Geschichte und Gegenwart vol. 5, ed. Hans Dieter Betz, Don S. Browning, Bernd Janowski and Eberhard Jungel, Tubingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 2002: –'Land Israel (Mittelalter und Neuzeit)', pp. 57-58; -'Levi ben Gerson (RaLBaG)', pp. 295; -'Lubawitsch', pp. 533-534; -'Luria Isaak', pp. 555; -'Luzzatto Mose Chajim', pp. 624; -'Magid', pp. 660-661; -'Martyrer (Judentum: Mittelalter und Neuzeit)', pp. 869-871; -'Messianismus (Judentum: Mittelalter und Neuzeit)', pp. 1148-1150; -'Mystic (Judische: Mittelalter bis Neuzeit)', pp. 1657-1659
19.
Religion in Geschichte und Gegenwart vol. 6, ed. Hans Dieter Betz, Don S. Browning, Bernd Janowski and Eberhard Jungel, Tubingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 2003: –'Nachman ben Simcha von Brazlav', pp. 12; -'Nachmanides (Moses ben Nachman)', pp. 12-13; -'Nagara Israel ben Moses', pp. 25; -'Nagid', pp. 26-27; -'Narboni Moses', pp. 51-52; -'Nathan von Gaza', pp. 61
20.
האנציקלופדיה העברית כ"ו, ירושלים – תל אביב: חברה להוצאת אנציקלופדיות בע"מ תשל"ד: –'עברית, ספרות', עמ' 675-670; -'עברית, ספרות (הסה"ע החדשה)', עמ' 686-681; -'עזריה מן האדמים', עמ' 796-794; -'עין רעה (ביה"ב)', עמ' 827-826.
דפים:
1 
 
פרופ' יוסף דן | מהלך חיים | רשימת פרסומים | רשימת הספרים | תורת הסוד | צרו קשר English